Privacybeleid

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens ( RGPD), tot organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), evenals in wat niet in strijd is met de aangegeven regelgeving, met de wet organieke 15/1999, over de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de ontwikkelingsregelgeving, en/of die deze in de toekomst zouden kunnen vervangen of bijwerken.
Onze organisatie hecht veel belang aan de privacy van uw persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten en worden op een rechtmatige, loyale en transparante manier verwerkt, waarbij een adequate beveiliging van de gegevens wordt gegarandeerd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of onopzettelijke beschadiging door toepassing van technische en organisatorische maatregelen.
Middels dit document willen wij u op transparante en eerlijke wijze alle benodigde informatie bieden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie.

Ontvangers van persoonsgegevens

  1. De verstrekte persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier overgedragen, tenzij anders aangegeven in de specifieke behandelingen.
  2. Optioneel kunnen de persoonsgegevens voor het contracteren van cloud computing-diensten en/of diensten voor het verzenden van e-mails, evenals aanverwante diensten:
    • Toegewezen aan IT-servicebedrijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of,
    • Overgedragen aan IT-servicebedrijven buiten de EER die onder het Privacy Shield vallen, zodat ze adequate beschermingsmaatregelen hebben om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. U kunt meer informatie krijgen via deze link: https://www.privacyshield.gov/welcome

3. Wettelijke basis voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens

Bij elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die over u zijn verzameld, zullen wij u informeren over de rechtsgrondslag die de verwerking van uw persoonsgegevens legitimeert.

4. Rechten

Recht van toegang

Het is het recht om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens van de belanghebbende en, in dit geval, het recht op toegang tot persoonsgegevens en de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, de bewaartermijn of de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen, het bestaan van het recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van gegevens van de verantwoordelijke persoon persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de belanghebbende of zich te verzetten tegen een dergelijke verwerking, het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD), het bestaan, indien van toepassing, van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van het opstellen van profielen, wanneer gegevens worden doorgegeven aan derde landen het recht om geïnformeerd te worden over de adequate waarborgen om gepliceerd.

Recht op rectificatie

Het is het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief het recht om onvolledige gegevens aan te vullen. Houd er rekening mee dat door ons op welke manier dan ook persoonlijke gegevens te verstrekken, u garandeert dat ze waar en nauwkeurig zijn en dat u ermee instemt ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen daarin. Daarom is elke schade die wordt veroorzaakt door het verstrekken van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de webformulieren uitsluitend de verantwoordelijkheid van de belanghebbende.

Recht van verwijdering

Het is het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer ze onder andere niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier worden behandeld of wanneer u uw toestemming intrekt. Er moet rekening mee worden gehouden dat verwijdering niet plaatsvindt wanneer de verwerking van persoonsgegevens onder meer noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims.

Recht op beperking

Het is het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdelijk op te schorten of om ze langer te bewaren dan nodig is wanneer u ze nodig heeft.

Recht om toestemming in te trekken

Het is het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken door “Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard” op elk moment en zoals gespecificeerd in de overeenkomstige sectie “Uitoefening van rechten” of in de specifieke behandeling van commerciële communicatie of nieuwsbrief aan te vinken. Er moet rekening mee worden gehouden dat dit recht niet van kracht wordt indien, onder andere, de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het vervullen van een wettelijke verplichting, het uitvoeren en onderhouden van een contractuele relatie, of voor het formuleren, uitoefenen of de verdediging van vorderingen. Evenzo heeft de intrekking van de toestemming geen terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat het geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Recht om een claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist behandelen, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op overdraagbaarheid

Het is het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch te lezen, te ontvangen en door te geven aan een andere verantwoordelijke, zolang: de behandeling is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd door geautomatiseerde of geautomatiseerde middelen.

Recht van oppositie

Het is het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. We zullen uw persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de behandeling die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims.

uitoefening van de wet

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier behandelen, kunt u contact met ons opnemen of u heeft ook het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

5. Verwerking van persoonsgegevens

Algemene bepalingen

De persoonsgegevens die in elk van de specifieke behandelingen worden gevraagd, zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en voldoen dus aan het principe van gegevensminimalisatie.

De gevraagde persoonsgegevens in elk van de specifieke behandelingen zijn strikt noodzakelijk, de weigering om ze te verstrekken zou impliceren dat de gevraagde dienst niet kan worden verleend.

De mededelingen van persoonsgegevens die in elk van de specifieke behandelingen zijn voorzien, zijn in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering en instandhouding van een contract en in andere gevallen voor de nakoming van een wettelijke verplichting die van toepassing is op de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling.

Contact Formulier

Persoonlijke gegevens worden verwerkt om verzoeken om informatie, suggesties en claims van gebruikers of klanten te kanaliseren.

De wettelijke basis die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming door “Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het” aan te vinken.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat ze niet langer worden verwerkt, onverminderd de uitoefening van de rechten die u als belanghebbende bijstaan.

Commerciële communicatie of nieuwsbriefformulier

Persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt om het abonnement op onze nieuwsbrief te beheren, inclusief het al dan niet verzenden van gepersonaliseerde informatie over onze producten of diensten via verschillende middelen zoals telefoon, e-mail, sms, applicaties voor mobiele apparaten, evenals via elke analoge procedure. Houd er rekening mee dat dit type gegevensverwerking de analyse van uw gebruikersprofiel kan inhouden om te bepalen wat uw voorkeuren zijn en u zo informatie te kunnen sturen die beter aansluit bij uw interesses.

U kunt zich, afhankelijk van de gebruikte methode, op de volgende manier laten uitschrijven voor dit type behandeling:

  • E-mail: via de link naar de strekking die u in elk van de elektronische communicatie vindt of via een vergelijkbare procedure die wordt vermeld in de commerciële communicatie.
  • WhatsApp (andere apps): Verzoek om uit te schrijven.
  • SMS: Verzoek om uitschrijving.

De wettelijke basis die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven: door “Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het” aan te vinken op internet, via een fysiek document of via e-mail, afhankelijk van elk geval.

Er moet rekening mee worden gehouden dat in het geval dat het gebruikte middel WhatsApp is, de persoonsgegevens worden overgedragen aan WhatsApp Ireland Limited, dat zich binnen de EER bevindt.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt op de manier die in deze sectie wordt aangegeven.